X
تبلیغات
Scholar

Scholar
 

فال حافظ

-_ !News _-

مقدمه

•         بيان مساله با مقدمه اي آغاز مي شود و نبايد چنان دور از مساله انتخاب كرد و كلي گرفت كه بتوان آن را درآغاز هر مطلب ديگري بيان كرد.

•         مقدمه درواقع فتح بابي است براي ورود به مساله اصلي و نوعي توجيه و استدلال درجهت پرداختن به مساله مورد بررسي.

•         طول مقدمه نبايد چنان باشد كه برمطلب اصلي- يعني تعريف مساله غلبه كند و به عبارت ديگر“ مقدمه زائد بر متن“ باشد.

•         اندازه نوشتاري مقدمه طبعا با حجم نوشته اصلي تناسب دارد.

•         پيشنهاد: براي اطمينان از ربط مستقيم مقدمه با متن ، شايد مناسب ترين شيوه آن باشد كه ابتدا مساله اصلي را درقالب تعريف مساله مشخص و تبيين كنيم ، آن گاه به تدوين مقدمه بپردازيم.

تعريف مساله

•         در اين بخش، مطلب اصلي يا درواقع مساله اي كه قرار است در تحقيق مورد توجه قرار گيرد باز گشوده مي شود.اهميت مساله مورد بررسي و دلايل پرداختن به آن به عنوان موضوعي ضروري از جمله مطالبي است كه در اين بخش مورد اشاره قرار مي گيرد. در همين مرحله است كه پژوهنده تاكيد مي ورزد كه نتايج محتمل تحقيق مي تواند بر روند فعلي امور و سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها مرتبط با آن ها اثر بگذارد.

•         نكته اي كه به نظر مي رسد:

درتعريف مساله نبايد ادعايي را مطرح كرد كه در عنوان تحقيق لحاظ نشده باشد، در اين تعريف برابري محتوايي با عنوان و ساير بخش هاي طرح پيشنهادي بايد پيوسته مورد نظر باشد.

نحوه بيان مساله تحقيق و نگارش آن

•         گفته مي شود كه محقق زماني طرح يك مطالعه پژوهشي را مي ريزد كه به مساله اي درخور بررسي برخورد نمايد محقق در اين مرحله آماده ميشود مساله را آن طور که يافته است تعريف نموده ،اهداف تحقيق خود را بيان نمايد .

•         در بيان مساله و تعريف آن محقق بايد به نکات زير توجه کند :

•         الف ) صورت مساله بايد شکل سوالي داشته باشد.

•         ب) مساله بايد روشن و بدون ابهام باشد.

•         ج)از کاربرد اصطلاحات و واژگان ارزشي خودداري شود .

•         د ) اخص و صحيح باشد.مساله درحد كنترل پذير و اخص مطرح شود.

•         ه )سوالات ويژه تحقيق بايد نوشته شود .

مثال   

•         پژوهشگر  در بيان مساله به جاي اين كه بنويسد مساله پژوهش استفاده از اينترنت و فعاليت هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي است. و باز به جاي اين كه بنويسد در اين پژوهش رابطه استفاده ار اينترنت با فعاليت هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي مورد بررسي قرار مي گيرد . بهتر است مساله به صورت اخص و با تعيين كامل حدود آن و به اعتقاد برخي صاحب نظران به صورت سوالي مطرح شود.

•         درست تر: آيا بين فعاليت هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي واحد مشهد و چگونگي استفاده آن ها از اينترنت رابطه وجود دارد؟

•         يا ، اين پژوهش درنظر دارد به بررسي فعاليت هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي واحد مشهد و چگونگي استفاده آن ها از اينترنت بپردازد.


تعاريف مفهومي و عملياتي

•         به منظور تصريح كار و ايجاد شرايط مناسب جهت درك مشترك از اصطلاحات و مفاهيم ، محقق به تعريف برخي اصطلاحات مي پردازد .

•         تعريف مفهومي تعريفي است كه همگان بر آن توافق دارند و صرف نظر از اين كه در چه بستر نحوي مورد استفاده قرار گيرد ، پيوسته دامنه معنايي آن يكي است. 

•         تعريف عملياتي  ناظر بر دامنه ويژه اي از معنا و مفهوم است كه پژوهنده براي تحقيق خود برمي گزيند تا بتواند بر مبناي آن جريان پژوهش را به طور روشن دنبال كند.

•         تعريف عملياتي درواقع حد انتظار مخاطب را از مفاهيمي كه درتحقيق به كار رفته است تعيين مي كند و تكليف پژوهنده را نيز در جريان پژوهش روشن مي سازد. و پژوهنده ناگزير است اصطلاحات مبهمي را كه در بخش هاي مختلف تحقيق خود به كاربرده است. اعم از عنوان ،تعريف مساله ، هدف ، و مانند آن در آغاز براي مخاطب خود تعريف كند.

پرسش هاي اساسي پژوهش

•         پس از اين كه مساله پژوهش تعيين و بيان شد كاربعدي پژوهشگر بيان سوالات پژوهش است ” يعني خرد كردن و شكستن مساله پژوهش به يك تعداد سوال كه درواقع از طريق پاسخ يابي به اين سوال ها از طريق پژوهش پاسخ داده خواهد شد. ”

•         مجموع سوالات پژوهش درواقع همان مساله پژوهش را نشان مي دهد. يعني اگر سوالات با هم تركيب شوند به لحاظ مفهومي مساوي پژوهش خواهند بود. معمولا براي بيشتر مساله ها 2 تا 6 سوال كافي است و لي باز هم بستگي به مساله پژوهش دارد.

•         اگر تعدا سوال خيلي زياد شد مساله درواقع وسيع و مبهم است و بايد در آن تجديد نظر شود.

نكاتي در مورد سوالات اساسي پژوهش

•         1- پرسش هاي اساسي پژوهش بايد از لحاظ درجه خاص بودن با يكديگر همسنگ باشند.به عبارت ديگر نبايد سوالي به طور مثال 25درصد مساله اصلي را دربرگيرد و سوال ديگري 5 درصد آن را پوشش دهد.

•         2- برآيند پرسش هاي اساسي بايد كل مساله اساسي را پاسخ دهد ، نه نسبت به آن داراي خلاء و كمبود باشد و نه از آن فراتر رود. به طور مثال ، هرگاه بتوان كليه جوانب مساله اصلي را به هشت پرسش اساسي تجزيه كرد، بايد هشت برش مساوي دايره اي فرضي را دربرگيرد.

انواع پرسش هاي پژوهش

•         الف) سوال توصيفي : دراين گونه سوال ها معمولا از كلمات ”چه مي باشد، چيست، و چگونه است“ استفاده مي شود. مثال: گسترش تاريخي صنعت در ايران چگونه بوده است؟

•         ب) سوال هاي رابطه اي: در اين گونه سوال ها ، چگونگي رابطه دو يا چند متغير مورد نظر قرار مي گيرد . مثال: چه رابطه اي بين رضايت شغلي و رشد سازمان وجود دارد؟

•         ج) سوال هاي تفاوتي : اين سوال ها با تفاوت سطوح متغير ها سروكار دارد و معمولا به شكل زير بيان مي شود: آيا بين فارغ التحصيلان رشته هاي حسابداري ورشته هاي مديريت در انتخاب شغل تفاوت وجود دارد.

•         د) سوال هاي علت و معلولي : در اين گونه سوال ها رابطه علت و معلولي بين متغير هامورد نظر قرار مي گيرد . مثال: چه عواملي باعث افزايش رضايت شغلي كاركنان در يك سازمان مي شود؟

روش نگارش و ارزيابي مساله تحقيق

•         محقق براي بيان مساله تحقيق و نگارش آن بايد به اين ترتيب اقدام کند:

•         -صورت مساله را به صورت سوالي بنويسد

•         -يک مقدمه کلي بنويسد

•         -ابعاد و ويژگيها و صفات مورد مطالعه را شرح دهد

•         -ادبيات و سوابق مساله تحقيق را بيان کند

•         -فهرست متغيرها و معرفهاي مورد مطالعه را ذکر کند

•         -سوالات ويژه تحقيق را فهرست کند

•         -نتايج و دستاوردهاي پيش بيني شده تحقيق را اظهار کند

•         محقق براي اطمينان از انجام دادن اموري که براي نگارش و بيان مساله تحقيق لازم است ، ميتواند جدول کنترل را تهيه نموده و به ارزيابي آن بپردازد .

 

جدول کنترل و ارزيابي نگارش مساله تحقيق:

1       آيا صورت مساله به شکل سوالي است ؟ 

2       آيا مقدمه توضيحي درمورد مسا له و اهميت و ضرورت تحقيق داده است؟

3       آيا ابعاد ، ويژگيها و حدود مساله تحقيق بيان شده است ؟

4       آيا ادبيات و سوابق مساله ذکر شده است ؟

5       آيا فهرست متغيرها ومعرف ها و مدلهاي مربوط به آن ذکر شده است ؟

6       آيا سوالات ويژه تحقيق تدوين و بيان شده است ؟

7       آيا به هدف تحقيق  و دستاورد هاي آن اشاره شده است ؟

8       آيا بيان مساله از وضوح برخوردار است ؟

9        آيا اصطلاحات و مفاهيم به خوبي تعريف شده است ؟

10   آيا از كاربرد واژه ها ي دو پهلو ، شرطي، ارزشي و داوريهاي ايدئولوژيك پرهيز شده است؟ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 توسط soleymani
بارها در مورد عوارض جسمی و ذهنی بازی‌های رایانه‌ای مطالبی خوانده یا شنیده‌ایم. مثلا این که کمبود تحرک جسمی در حین بازی‌های رایانه‌ای سبب بروز مشکلاتی نظیر افزایش وزن (به ویژه در میان کودکان و نوجوانان) می‌شود. یا این که بسیاری از بازی‌های خشن می‌توانند اثرات نامطلوبی را بر روی روحیه و ذهن افراد داشته باشد.

بازی‌های رایانه‌ای اما درست مانند هر پدیده‌ دیگر ساخت دست بشر علاوه بر جنبه‌های منفی، ویژگی‌های مثبت نیز دارند. مزایای بازی‌های رایانه‌ای در چند سال اخیر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و به نتایج جالبی هم انجامیده است. آشنایی با نتیجه بررسی های مربوط به 7 مورد از سودمندی های این بازی ها خالی از لطف نیست:

1-  کمک به کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های مزمن
 
پژوهشگران دانشگاه یوتا سال گذشته تحقیقی را منتشر ساختند که نشان می‌داد انجام منظم بازی‌های رایانه‌ای توسط بچه‌های دارای بیماری و اختلالاتی نظیر اوتیسم، افسردگی و پارکینسون سبب افزایش استقامت و روحیه مقاومت آن‌ها در برابر مشکلات ناشی از بیماری می‌شود. دانشمندان بر این باورند که این گونه بازی‌ بر روی سازوکارهای عصبی خاصی تاثیر گذاشته و موجب ایجاد هیجانات مثبت می‌شود. به این ترتیب کودک یا نوجوان درگیر بیماری مزمن بهتر می‌تواند با پیامدهای ناشی از بیماری خود مبارزه کند.

 
2- افزایش توانایی‌های حرکتی کودکان پیش‌دبستانی

با اینکه قرار دادن یک کودک کم سن و سال در برابر تلویزیون برای انجام بازی رایانه‌ای کار درستی تلقی نمی‌شود، اما این همه ماجرا نیست.زیرا پژوهش دانشمندان دانشگاه دیکن در ملبورن استرالیا نشان می دهد انجام بازی‌های تعاملی رایانه‌ای به تقویت مهارت‌های حرکتی کنترل اشیا در کودکان می‌انجامد.
 
3- کاهش استرس و افسردگی

دامنه فواید بازی‌های رایانه‌ای تنها به کودکان و نوجوانان محدود نمی‌شود. پژوهشی که در سال 2009 منتشر شد نشان می‌دهد انجام بازی¬های رایانه¬ای می‌تواند به افرادی که از مشکلاتی نظیر استرس یا افسردگی رنج می‌برند کمک کند تا بتوانند تا حدی بر این مشکلات غلبه کنند. این پژوهش نشان داد برخی افراد با تیپ شخصیتی A (که معمولاً بسیار فعال هستند) با انجام این بازی¬ها می¬توانند فرصتی برای آرامش بیابند و به این ترتیب از میزان استرس آن‌ها کاسته شود.


4- کاهش شدت درد

بازی‌های رایانه‌ای نه‌تنها می‌توانند موجب کاهش اثرات منفی مشکلات ذهنی  ‌شوند، بلکه حتی می‌توانند دردهای جسمی را هم کاهش دهند. دانشمندان دانشگاه واشینگتن نوعی بازی طراحی کرده اند که به بیمارانی که از درد شدیدی رنج می‌دهند امکان می‌دهد از درد خود بکاهند. این بازی که «دنیای برفی» نام دارد نوعی بازی واقعیت مجازی است که در آن به فرد خود را در یک سرزمین پوشیده از برف می‌بیند و می‌تواند گلوله‌های برفی را به سمت پنگوئن¬ها و آدم برفی¬هایی که می¬بیند پرتاب کند. به ‌این ‌ترتیب حواس بیمار از درد به بازی معطوف می‌شود. بررسی‌ها نشان داد بیمارانی که از این بازی استفاده کرده اند ند نیازمند داروی مُسکّن کمتری بوده اند.
 
5- تقویت توان بینایی

پدر و مادرها معمولاً به فرزندان خود می‌گویند نشستن در برابر تلویزیون منجر به کاهش قدرت بینایی می‌شود.   دانشمندان دانشگاه مک¬ مستر کانادا اما به نتیجه‌ای شگفت‌انگیز دست یافتند. افرادی که دچار بیماری آب‌مروارید هستند می‌توانند با انجام بازی‌هایی که در آن کاربر باید به هدف‌هایی مشخص شلیک ‌کند، قدرت بینایی خود را تقویت کنند. این دست از بازی‌ها سرعت بسیار بالایی دارد و نیازمند تمرکز زیاد هستند و به این ترتیب فرد باید خود را برای دیدن سریع موارد مختلف و تصمیم گیری آنی عادت دهد. این بازی‌ها همچنین موجب تولید هورمون‌های دوپامین و نیز آدرنالین شده که به صورت بالقوه می‌تواند به افزایش توانایی انعطاف‌پذیری مغز کمک کند.

6- تقویت توانایی تصمیم‌گیری

بیشتر بازی‌های رایانه‌ای نیازمند تصمیم‌گیری و واکنش سریع کاربر هستند. دانشمندان عصب شناس دانشگاه روچستر نیویورک به این نتیجه رسیدند که انجام بازی‌های رایانه‌ای سبب تمرین مغز برای تصمیم‌گیری سریع می‌شود. بازی‌هایی نظیر شبیه‌سازی موقعیت‌هایی که باید در آن به سرعت تصمیم گرفت کاربر را عادت می‌دهد تا به سرعت اطلاعات محیطی را بررسی و بلافاصله به آنها واکنش دهد.

7- افزایش شادی در میان سالمندان

پژوهشگران در دانشگاه کارولینای شمالی به بررسی رابطه بازی‌های رایانه‌ای و سلامت روانی (شادی) افراد سالمند پرداختند. این مطالعه به این نتیجه رسید افراد سالمندی که گهگاه بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌دادند شادتر از سایر هم‌سن و سالان خود بوده‌اند و هیجانات مثبت‌تری از خود بروز می‌دادند.
 
بازی‌های رایانه‌ای علاوه ‌بر زیان‌، فوایدی نیز به دنبال دارند. در این میان توجه به نوع بازی و البته زیاده‌روی نکردن در انجام آن نقش مهمی در استفاده صحیح از این فناوری سرگرم کننده دارد.
 برگردان از: صالح سپهری فرد / عصر ایران

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط soleymani
قرص وارفارین یک داروی ضد انعقاد است که مدت زمان انعقاد خون را طولانی می کند و باعث می شود تشکیل لخته به طول بینجامد و لذا مانع تشکیل لخته در قلب و عروق می گردد
توصیه می شود این قرص سر ساعت معینی با معده خالی و با یک لیوان کامل آب مصرف شود
ویتامین K ، ویتامینی است که به ایجاد لخته در خون و جلوگیری از خونریزی کمک می کند . بنابراین دارای نقش متضادی با وارفارین می باشد
مواد غذایی سرشار از ویتامین K شامل سبزیجات پخته شده مانند اسفناج و یا سایر سبزیجات پخته شده مانند سبزی خورش قورمه سبزی یا کرفس به میزان نصف فنجان و یک فنجان جعفری خام می باشد
مواد غذایی حاوی مقدار متوسط ویتامین K شامل یک فنجان سبزیجات خام مانند انواع سبزی خوردن و یک فنجان کاهو یا نصف فنجان مارچوبه و کلم بروکلی پخته شده می باشد
علاوه بر ویتامین K ، برخی مواد غذایی دیگر باعث افزایش یا کاهش اثر وارفارین می گردد . لذا لازم می باشد در مصرف چنین مواد غذایی دقت بیشتری به عمل آید
مواد غذایی مانند زنجبیل ، سیر ، گریپ فروت ، انبه ، زرچوبه ، پیاز موجب افزایش اثر داروی وارفارین می شود
مواد غذایی مانند جگر ، سویا ، خیار ، روغن های نباتی آفتابگردان ، کانولا ، سویا ، پنبه دانه ، سبزیجات و فرآورده های پروبیوبتیک موجب کاهش اثر داروی وارفارین می شود
قابل ذکر می باشد مواد غذایی ذکر شده در صورتیکه در مقادیر زیاد در یک وعده مصرف شوند اثر سوء خواهند گذاشت.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 توسط soleymani
محققان علوم پزشکی مشهد تاثیر داروی سین بیوتیک در درمان کولیک شیرخواران به شکل کارآزمایی بالینی با موفقیت انجام دادند.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز گفــت: این طرح در قالب پایان نامه تخصصی رشته 
اطفال خانم دکتر زینب نوربخش بوده و به راهنمایی دکتر حمید رضا کیانی فر و دکتر حمید آهنچیان 
و با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر عبدالعلی خوارزمی ، دکتـر فرید حسینی ، دکتر هادی امیریان و دکتر سید علی جعفری با موفقیت انجام شد.
دکتر محسن تفقدی افزود:کولیک شیرخواران مشکل شایعی است که 10 تا30 درصد از شیـرخواران 
سالم را در سه ماه نخست زندگی مبتلا ساخته و با گریه های مکرر خصوصا در عصر ها تظاهر می کند.
وی گفت:کولیک یک بیماری خود محدود بوده و بیشترموارد تا سه ماهگی و با توصیه های ساده ای 
مثل اطمینان دادن به والدین در مورد بهبودی خودبـخودی بیـماری ، اصــلاح نـحوه شیرخوردن،
خواباندن به روی شکم، موسیقی و غیره گریه ها تسکین می یابند ولی گهگاه شدید بوده و مــوجب اضطراب و نگرانی والدین می شود.
اوافزود: داروهای مختلفی برای درمان کولیک یا قولنج شیرخواران بااثرات نسبتا اندک به کاررفته اند ولی تاکنون درمان قطعی برای آن شناخته نشده است.
او گفت:‌اخیرا از پروبیوتیک ها که انواعی از باکتری های مفید برای سلامتی بدن هستند برای درمان این مشکل با موفقیت استفاده شده است ولی داروی سین بیوتیک که ترکیبی از پروبیوتیک وپره بیوتیک
( موادی مثل اولیگوساکارید ها که موجب رشد باکتری های مفید میشوند) تاکنون برای درمان این بیماری بکار نرفته است.
تفقدی افزود:‌ در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور با کنترل دارونما تعداد 50 شیرخوار مبتلا به کولیک شیرخواران وارد مطالعه شدند که یک گروه سیـن بیـوتیک و گروه دیگر دارونما را به مدت یک ماه دریافت کردند.
این مسوول نتایج این کارآزمایی را قابل ملاحظه را توصیف کرد و گفـت : پــس از یک هفته ، میزان موفقیت درمان(کاهش 50 درصدی میزان گریه ها)در گروه سین بیوتیک 82 درصدو در گروه دارونما 35 درصد و در پایان یک ماه، موفقیت درمان در گروه سین بیوتیک 87 درصد و در گروه دارونما 46 درصد بود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 توسط soleymani

تنهايی...

تاوان همـه نـه هایی است کـه نگفتم

تا دل کسی نشکنـد!

همـه

محبتهايی کـه زيادی هـدر دادم

تا دلی را بـه دست آورم!

همـه دوستت دارم های آبکی

کـه جـدی گرفتم...!!

همـه سادگی کـه در اين دنيای هزار چهره خرج کردم!

تنهايـی...

تاوان همـه خوش بينی هایی است کـه بـه دنيا و آدمهای اين روزها داشتم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 توسط soleymani